contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

16 M. R. Štefánika
Martin, Žilinský kraj, 036 01
Slovakia

+421918287449

Tanečná škola pre všetkých. Vitajte v tanečnej škole PegaFun Dance Group. Sme tanečná škola, ktorá sa zameriava na tanečné štýly spoločenského a moderného tanca. Naša škola je vhodná pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po tých najstarších. Ponúkame Vám pravidelné tanečné kurzy a krúžky počas celého roka, mesačné rýchlokurzy, stredoškolské kurzy, svadobné lekcie, individuálne lekcie, latino pre ženy, kurzy pre dospelých, kurzy Pole Dance Martin. Súčasťou školy je fitness zóna FitArea Pegafun. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation - GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Ďalej sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Vaše osobné údaje spracúva Pegafun Dance Group o.z. , M.R.Štefánika 1019/16, 036 01 martin, IČO: 420 69 777
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci našej zákonnej činnosti ako združenie v zmysle čl.9, odsek 2 d) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene a pre príjemcov, ako je orgán verejnej moci - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Informačný systém športu vedený týmto ministerstvom a medzinárodné športové federácie (napr. WDSF), ak ste ich členmi.

Našim oprávneným záujmom je spracúvanie vašich osobných údajov na plnenie zákonných povinností. Všetky požadované osobné údaje, sú na základe platnej legislatívy, najčastejšie v zmysle zákona o športe. Okrem osobných údajov ako meno, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, fotografia tváre (bez biometrických údajov), číslo telefónu, poštová a e-mailová adresa, štátna príslušnosť, národnosť, u športových odborníkov aj údaje o vzdelaní, bezúhonnosti, u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže aj údaje o zdravotnom stave a iné. Vaše osobné údaje nešírime, ani nepredávame tretím stranám za účelom marketingu, nezdieľame ich so žiadnymi ďalšími subjektmi. Vaše osobné údaje nepoužívame na mailové kampane rôznych produktov, ani na profilovanie. Vaše osobné údaje spracúvame v listinnej a elektronickej podobe. Uchovávame ich na nevyhnutnú dobu, max. 5 rokov po ukončení členstva, pokiaľ osobitný predpis neurčuje ináč.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naše organizačné a bezpečnostné opatrenia sa snažia v maximálne možnej miere zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Uvedomujeme si, že žiaden systém nie je 100% bezpečný, preto ani naše systémy nemôžu byť absolútne odolné voči hackerom. Ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, máte právo na: prístup k údajom, na ich opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na prenos údajov, právo namietať, podať sťažnosť na príslušný úrad a právo na transparentnú komunikáciu. Všetky práva si môžete jednoducho uplatniť odoslaním emailu na adresu recepcia@pegafun.sk. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia 25.5.2018. Požiadavky na ochranu osobných údajov, alebo spôsob ich spracúvania v našom občianskom združení sa môžu v budúcnosti meniť, prípadne prestanú byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na zmenu týchto zásad. Každá zmena bude bezodkladne publikovaná na našej webovej stránke.